Opšti uslovi poslovanja

Ovim opštim uslovima poslovanja uređuju se međusobna prava i obaveze brokersko-dilerske kuće VIP Broker Diler AD, Podgorica (u nastavku: Broker) i Investitora u hartije od vrijednosti, te vrši opis pojedinih rizika povezanih s obavljanjem pojedinačnih poslova sa hartijama od vrijednosti. Opšti uslovi poslovanja predstavljaju skraćeni izvod iz Pravila poslovanja ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti VIP Broker Diler AD Podgorica (u nastavku: Pravila Brokera). Pravila Brokera detaljno razrađuju odredbe navedene u Opštim uslovima poslovanja.

Potpisivanjem ugovora o zastupanju u poslovima trgovine hartijama od vrijednosti (u daljem tekstu: Ugovor), Investitor izražava saglasnost da Broker u svoje ime, a za račun Investitora, obavi poslove potrebne za kupovinu odnosno prodaju hartija od vrijednosti prema Ugovoru.

Poslovi neophodni za kupovinu odnosno prodaju hartija od vrijednosti uključuju pravne, finansijske i tehničke radnje koje je nužno obaviti prije realizacije same transakcije, a u skladu s propisima koji uređuju to područje.

Svaki klijent Brokera nakon potpisivanja Ugovora sa Brokerom, sve instrukcije vezane za kupovinu, odnosno prodaju hartija od vrijednosti, kao i naknadne promjene ranije datih instrukcija, može obaviti dostavljanjem naloga. Nalog je jednostrana izjava volje Investitora upućena Brokeru. Nalog može biti upućen usmeno (neposredno ili telefonom), u pisanom obliku (uključujući telefaks) ili u obliku elektronskog zapisa.

Broker pruža Investitoru podatke o prometu i cijenama svih hartija od vrijednosti kojima se trguje na berzama u Crnoj Gori, na svojim web stranicama ( www.vipbroker.net i www.vipbroker.co.me ), neposredno u svojoj kancelariji ili putem drugog oblika komunikacije. Osim toga, Broker daje Investitoru podatke o ponudi i tražnji, te druge dostupne mu podatke potrebne za donošenje odluke o kupovini odnosno prodaji hartija od vrijednosti. Broker odgovara za tačnost datih podataka u mjeri u kojoj su oni tačni iz njemu dostupnih izvora. Informacije i savjete date na zahtjev Investitora, Broker bazira na temelju njemu dostupnih informacija i u skladu sa etičkim principima.
Broker ne odgovara za tačnost podataka sadržanih u tudjim bazama podataka (podaci berzi, emitenata hartija od vrijednosti, i dr.), a koje koristi u svojim obradama. Takođe, brokerska kuća ne odgovara za ažurnost poslova koje obavlja ako je u tome spriječen zbog djelovanja više sile (nestanak električne energije, nefunkcionisanje telekomunikacionog sistema, prekid rada berze i slični uticaji više sile).

Dati podaci i informacije, a na zahtjev Investitora i savjeti, ne predstavljaju nagovor Brokera upućen Investitoru na kupovinu odnosno prodaju hartija od vrijednosti, već su usmjereni na pomoć Investitoru u donošenju njegove odluke. Date informacije i savjeti odnose se i na rizike povezane s potencijalnim transakcijama. Međutim, odluku o kupovini odnosno prodaji hartija od vrijednosti donosi Investitor i on jedini snosi rizik svoje odluke. Broker ne snosi rizik eventualno izmakle dobiti ili gubitka kojeg Investitor ostvari u upravljanju svojim portfoliom.

Brokerska kuća vodi knjigu ugovora u specijalnom programu (back office) u elektronskom obliku. Takodje sve ugovore kao i naloge označava pripadajućim rednim brojem i hronološki čuva na posebnom mjestu. Upisom primljenog naloga u knjigu naloga (ugovora), smatra se da je Broker prihvatio nalog. Redosled izvršavanja naloga određen je vremenom prijema istih i cijenom hartije od vrijednosti iz naloga.

U knjigu naloga upisuje se svaka instrukcija za izmjenu naloga, njegov opoziv i podaci o izvršenju naloga. Instrukcije za izmjenu ili opoziv naloga mogu se izdati na način kao i nalog. Nalozi se mogu mijenjati i povlačiti do zaključenja transakcije. Ako je transakcija već zaključena, Investitor više ne može mijenjati ili povući nalog.

Broker je dužan, na zahtjev Investitora, dostaviti mu potvrdu o povlačenju naloga a koja se odnosi na njegov Ugovor.

Broker ne mora pristupiti izvršenju naloga kupovine hartija od vrijednosti ako Investitor nije na njegov račun uplatio novčana sredstva u visini transkacije uvećano za pripadajuću proviziju. Takodje, Broker ne mora pristupiti izvršenju naloga prodaje hartija od vrijednosti prije nego su one zavedene u depozitoriju Centralne Depozitarne Agencije (u nastavku: CDA). Broker ne mora izvršiti nalog u slučaju postojanja indicija da se realizacijom naloga može izvršiti krivično djelo iz domena pranja novca.

Provizija, koja za Investitora predstavlja transakcioni trošak, objedinjava proviziju brokerske kuće, berze i CDA, a određena je cjenovnikom usluga brokerske kuće. Cjenovnik usluga VIP Broker Dilera istaknut je na našim internet stranicama (www.vipbroker.net i www.vipbroker.co.me ) i u našem poslovnom prostoru.

Novčana sredstva Investitora, brokerska kuća drži na posebnom računu u skladu s propisima. Investitor je odgovoran za efikasno korišćenje tih sredstava, a na ista se ne obračunava kamata.

Sredstva Investitora ne ulaze u imovinu Brokera niti u njegovu likvidacijonu ili stečajnu masu niti se mogu upotrijebiti pri naplati potraživanja prema Brokeru.

Broker obavlja isplatu prodatih hartija od vrijednosti na račun Investitora u roku utvrđenom propisima (dan transakcije plus tri radna dana – (T+3). Odmah po saldiranju CDA, brokerska kuća izdaje nalog za plaćanje novčanih sredstava na račun Investitora u iznosu koji odgovara iznosu transkacije umanjenom za iznos transakcionih troškova.

O realizovanoj transakciji Broker bez odlaganja obavještava Investitora, te mu dostavlja izvještaj o obračunu transakcije u pisanom obliku ili kao elektronski zapis. Izvještaj o obračunu sadrži analitički detaljan prikaz podataka o realizovanoj transakciji.

Vlasništvo nad kupljenim nematerijaliziranim hartijama od vrijednosti stiče se danom saldiranja u skladu s pravilima CDA (T+3).

Podaci o Investitoru, o stanju i prometu na njegovim računima, poslovima koje za njega obavlja Broker, kao i drugi podaci koje Broker sazna u obavljanju poslova za Investitora, smatraju se tajnim i kao takvi tretiraju kod Brokera. Dostupnost trećih osoba tim podacima moguća je samo u slučajevima propisanim zakonom.

Usluge koje pruža ovlašćeni učesnik na tržištu hartija od vrijednosti VIP Broker Diler AD Podgorica se mogu klasifikovati na sledeći način:
• davanje na uvid podataka i rezultata analize hartija od vrijednosti, koje prikuplja i vrši naš analitičar,
• usluge pomoći pri donošenju investicionih odluka i pri praćenju portfolija,
• posredničke usluge pri trgovini hartijama od vrijednosti i direktna realizacija naloga klijenata,
• usluge portfolio menadžmenta.
Klijenti Brokera imaće pristup svim tekućim i istorijskim podacima i analizama koje vrši naša brokerska kuća, a koji su istaknuti na zvaničnoj web prezentaciji Brokera. Broker zadržava pravo da jedan dio podataka i analiza istakne u okviru zaštićenog dijela svoje Internet prezentacije, kojem mogu prići isključivo klijenti Brokera. Investitor će pristupati ovim podacima korišćenjem svog korisničkog imena i passworda koji se dodjeljuju po potpisivanju Ugovora i deponovanju određenog iznosa avansa na račun Brokera. Sve informacije i analize koje su predstavljene na zvaničnoj Interent prezentaciji su besplatne, uključujući i one koje su prikazane u okviru zaštićenog dijela Interent prezentacije Brokera, dok se izrada posebnih i detaljnijih analiza za potrebe klijenata, a koje se izrađuju na njihov zahtjev, kao i usluge investicionog savjetovanja, posebno tarifiraju.

Investitor sam određuje svoje korisničko ime kojim pristupa zaštićenom dijelu web prezentacije Brokera, u skladu s kriterijima istaknutim uz pristupnicu na web stranicama Brokera. Početni password Investitor dobije od Brokera na svoju e-mail adresu.

Korisničko ime i password su tajni, a Investitor ih mora čuvati od dostupanosti i uvida trećim licima. Investitor može u bilo koje vrijeme izmijeniti password putem web stranice Promjena passworda u sklopu linka usluge. Za izmjenu je nužan stari password.

Korisnik naših usluga može postati svako fizičko ili pravno lice, domaće ili strano.

Način davanja ulsuga iz domena posredništva u trgovini hartijama od vrijednosti, odnosno direktne realizacije kupoprodajnih naloga klijenata je opisana u prethodnim redovima, dok se način vršenja usluga iz domena portfolio menadžemanta definiše Pravilima ovlašćenog učesnika na tržištu hartija od vrijednosti VIP Broker Diler AD Podgorica i posebnim ugovorom između Brokera i klijenta.

Broker obavlja svoje usluge u skladu s propisima i zakonima Crne Gore, pravilima Montenegroberze i Centralne Depozitarne Agencije i sopstvenim Pravilima poslovanja, a podložan je nadzoru i kontroli Komisije za hartije od vrijednosti Crne Gore u skladu s Zakonom.

VIP Broker Diler AD Podgorica je član Montenegroberze.

Ovi opšti uslovi poslovanja i cjenovnik usluga izloženi su na web stranicama ( www.vipbroker.net i www.vipbroker.co.me ) i u poslovnom prostoru Brokera, te kao takvi su dostupni svim investitorima na uvid.


VIP Broker AD
Podgorica

Direktor:
Ivan Šćepanović

.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]

Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!